Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις/Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατοικίες και σε κτίρια τριτογενή τομέα (καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια κα).

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

Το ΠΕΑ είναι σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση και αξιολόγηση της ενεργειακής

απόδοσης των κτιρίων, αφού εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την τυπική ενεργειακή

απόδοση του κτιρίου αλλά και οικονομικά συμφέρουσες συστάσεις σχετικά με τη

βελτίωση της απόδοσης του.

Το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου

ή κτιριακής μονάδας – όπου ως “Κτιριακή μονάδα” ορίζεται το “τμήμα, όροφος ή

διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να

χρησιμοποιείται χωριστά” – ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του

κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή

απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται για κάθε χρήση. Είναι δυνατή

η έκδοση Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για ολόκληρο κτίριο

όπως και είναι δυνατή η έκδοση πολλών ΠΕΑ, ένα για κάθε κτιριακή μονάδα. Σε κτίριο

μικτής χρήσης, εκδίδονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ανάλογα με τη χρήση. Συνεπώς, σε κτίριο

καταστημάτων στο ισόγειο με κατοικίες στους ορόφους εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τα

καταστήματα και ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τις κατοικίες (δεν μπορεί να εκδοθεί ένα ΠΕΑ και για τις

δύο χρήσεις).

Yποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά

τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες

που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις

διατάξεις του),

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της

Ταυτότητας του Κτιρίου, δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία. Αντίθετα, δεν υπάγονται υπηρεσίες που πρακτικά δεν συνέρχεται το κοινό, όπως τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ.

– Υποβολή φακέλων για επιδοτούμενα προγράμματα (σύμβουλος έργου για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

Στα πλαίσια του Προγράμματος 2021 υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:

ι.  Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.

  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

-Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συγκύριοι, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

-Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τρίτο πρόσωπο-μη συγκύριο, (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), κατά την οποία δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των επικαρπωτών – πλήρων κυρίων (όχι ο ψιλός κύριος), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.

-Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

-Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

-Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

Πίνακας Επιχορήγησης

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση

από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο

Πρόσωπο / Ενοικίαση

1

≤5.000

≤10.000

75%

65%

2

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

70%

60%

3

>10.000 – 20.000

>20.000 – 30.000

55%

45%

4

>20.000 – 30.000

>30.000 – 40.000

45%

40%

5

>30.000

>40.000

40%

40%